O nás

Pasienkové spoločenstvo, pozemkové spoločenstvo Lom nad Rimavicou je spoločenstvo vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti lesa a pastvín v katastrálnom území Lom nad Rimavicou, so sídlom v Lome nad Rimavicou. Svojou činnosťou zveľaďuje pastviny, les, ostatný nehnuteľný a hnuteľný majetok, snaží sa o dosiahnutie kladného hospodárskeho výsledku …

Členmi spoločenstva podľa zmluvy sú všetci vlastníci spoločnej nehnuteľnosti. Členstvo v spoločenstve za trvania spoločenstva vzniká a zaniká prevodom alebo prechodom vlastníckeho práva k podielu spoločnej nehnuteľnosti. Nadobúdateľ podielu je povinný do dvoch mesiacov odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva pristúpiť k zmluve o spoločenstve – tlačivo pristúpenia k zmluve nájdete v sekcii tlačivá.
Členovia spoločenstva sú povinní všetky zmeny evidovaných skutočností nahlásiť spoločenstvu do dvoch mesiacov odo dňa ich vzniku – tlačivo hlásenia zmien je sprístupnené v sekcii tlačivá.
Spoločenstvo vedie zoznamy svojich členov v súlade s § 18 a v členení podľa § 19 ods.1 písm.a, a § 19 ods.1 písm.b. Do zoznamu sa zapisuje: a/ u fyzických osôb – meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia; b/ u právnických osôb – názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby.
Zapisuje sa aj pomer účasti člena spoločenstvana výkone práv a povinnosti, dátum a právny dôvod vzniku členstva v spoločenstve, dátum zápisu do zoznamu, ako aj všetky zmeny evidovaných skutočností, vrátane zmien v členstve spoločenstva.
V záujme ochrany osobných údajov členov spoločenstva sú zoznamy k nahliadnutiu členom spoločenstva v kancelárií spoločenstva a to na základe telefonického dohovoru.

Od vzniku pozemkového spoločenstva, pasienkového spoločenstva – r. 1995 pracoval výbor, DR v nasledovnom zložení: predseda: Ján Vetrák,  poverený vykonávaním jednotlivých úkonov pán Vladimír Vetrák

členovia :
dozorná rada:
účtovníčka: Božena Belková

V zmysle zákona č. 181/1995 Zz.bola spoločnosť zaregistrovaná, výbor vypracoval Stanovy /Zmluva o založení/, kde boli zakotvené práva a povinnosti členov spoločenstva, vnútorná organizačná štruktúra, zásady hospodárenia spoločenstva a ďalšie body, na ktorých sa členovia dohodli.

Súčasťou dokumentu bol vypracovaný zoznam oprávnených osôb.

Rok 2011

Keďže podielníci neboli spokojní s hospodárením spoločenstva – neboli zvolávané VZ, neboli predkladané správy o hospodárení, neboli preukázané účtovné doklady –  bol zvolený nový výbor a dozorná rada.

Výbor:

predseda: Pavol Púpala

členovia  : Ing.Viktor Zubaj, Jozef Katreniak, Štefan Katreniak, Ján Kubaliak

Dozorná rada:

predseda : Ing. Ján Račák

členovia :  Mária Mazúrová, Ondrej Bitala, náhradník Štefan Rončák

Účtovníčka: Katarína Chovancová / jednoduché účtovníctvo

Nový výbor vypracoval čerpanie a príjem finančných prostriedkov za roky 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 a 2010, kde podielníkov podrobne informoval o zistených skutočnostiach správou o hospodárení za uvedené obdobie. Pri spracovaní údajov do správy sa vychádzalo z odovzdaných účtovných dokladov, ktoré boli zápisnične prevzaté dňa 20.05.2011. Pokiaľ v jednotlivých rokoch neboli doložené doklady, nový výbor zisťoval pohyb na účtoch spätným vytlačením bankových výpisov z banky. Tu sa zistili závažné nedostatky – nezdokladované výbery a prevody bez odsúhlasenia členov Valného zhromaždenia a tak bolo podané trestné oznámenie, ktoré vyplývalo výboru zo zákona.

Rok 2012

Pod vedením nového výboru sa rozbehla činnosť pasienkového, pozemkového spoločenstva. Riešili sa právne a poradenské záležitosti, boli vysporiadané nedostatky voči daňovému úradu /pokuta/, bol podaný návrh na súd, bola uskutočnená ťažba a prerezávka, mulčovanie a frézovanie pasienok.

Rok 2013

V uvedenom roku po odsúhlasení členmi VZ výbor nakúpil hovädzí dobytok, poľnohospodársku techniku, vybudoval prístrešok a oplotok pre dobytok. Aj tu vznikli menšie organizačné problémy. Výbor musel zabezpečiť novú účtovníčku pre podvojné účtovníctvo a tak spracovať všetky potrebné náležitosti. Keďže účtovníčka nemala pripravené podklady pre podvojné účtovníctvo – dozorná rada nevykonala kontrolu. Kontrola nebola vykonaná aj z dôvodu, že predseda DR odstúpil – výbor o tom neinformoval DR – dozorná rada nebola zvolaná a tým sa kontrola neuskutočnila.

Rok 2014

Na VZ bol podaný návrh na odvolanie DR, no dozorná rada bola znovu VZ odsúhlasená s tým, že sa po zaúčtovaní r.2013 a po podaní daňového priznania spätne vykoná kontrola pod vedením nového predsedu DR – p. Tomášom Vetrákom.