Pozvánka na Valné zhromaždenie – 28.4. 2019

PASIENKOVÉ SPOLOČENSTVO, POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO
Lom nad Rimavicou, 976 53 Lom nad Rimavicou

POZVÁNKA
Výbor Pasienkového spoločenstva, pozemkového spoločenstva v Lome nad Rimavicou, v súlade s § 14 ods. 1 zákona č.97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách, Vás týmto pozýva na zasadnutie Valného zhromaždenia, ktoré sa uskutoční v nedeľu dňa 28.apríla 2019 o 14:00 hodine v Požiarnej zbrojnici v Lome nad Rimavicou.
Program:
1. Otvorenie valného zhromaždenia (ďalej len VZ), prezentácia členov
2. Voľba návrhovej, mandátovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu VZ
4. Kontrola plnenia uznesení z posledného VZ
5, Vnútorný predpis odmeňovania v spoločnosti
6. Správa činnosti PS, PzS za rok 2018
7. Správa o hospodárení PS, PzS za rok 2018
8. Správa dozornej rada PS, PzS Lom nad Rimavicou
9. Schválenie hospodárskeho výsledku za rok 2018
10. Plán činnosti na rok 2019 a jeho schválenie
11.Schválenie výplaty podielov podielnikom
12.Schválenie odmien členom výboru a dozornej rady
13.Diskusia
14.Schválenie uznesenia
15.Občerstvenie
16.Záver
Pavol P ú p a l a, v. r.
predseda PS, PzS
Poučenie: V prípade Vašej osobnej neúčasti na zasadnutí Valného zhromaždenia Vás týmto žiadame, aby ste písomne splnomocnili svojho zástupcu!!!

 

Pozvánka na Valne zhromaždenie_2019